Jaarverslag 2019
Beste lezer,

Voor u ligt het jaarverslag van de stichting Sakya Thegchen Ling over 2019. Ook dit jaar zijn door de stichting, veelal met hulp van onze vrijwilligers, veel activiteiten gerealiseerd of in gang gezet waarover wij u graag willen informeren.

In meer algemene zin valt te vermelden dat het bestuur van de stichting in overleg met Khenpo Tashi een aantal nieuwe activiteiten is gestart. Daarbij kan o.a. worden gedacht aan een programma voor het opzetten van diverse boeddhistische cursussen en het beter betrekken van de bezoekers bij de verschillende activiteiten van het centrum. Opnieuw is met de BUN gewerkt aan de gecoŲrdineerde aanpak van het integriteitsbeleid. Voor de geÔnteresseerde lezer zijn het beleidsplan en het financiŽle jaarverslag van de stichting terug te vinden op de website: www.sakya.nl onder kopje ANBI.

Het bestuur is verheugd over de resultaten die in 2019 werden bereikt en wil iedereen die hieraan heeft meegewerkt hartelijk bedanken. In het vervolg van dit jaarbericht is een gedetailleerd verslag opgenomen van de activiteiten van de stichting Sakya Thegchen Ling. Ik wens u veel leesplezier toe.

 Mieke Stoppels - Drenth, voorzitter


Studieweekenden door Khenpo Tashi Sangpo
Khenpo Tashi Sangpo verzorgde een boeddhistische studieweekend in het centrum van Sakya Thegchen Ling te Den Haag. Daarbij werd een initiatie van Vajrasattva en dharma leringen gegeven. Khenpo Tashi Sangpo heeft een aantrekkelijke stijl van lesgeven ontwikkeld waarmee de bijeenkomsten een bron van inspiratie zijn voor zowel bezoekers als de gasten van het Sakya centrum. De initiaties en leringen vormen een solide basis voor het beoefenen van de dharma in het centrum.

1e bezoekersbijeenkomst Sakya Thegchen Ling
Er werd voor het eerst een bezoekersbijeenkomst georganiseerd. De bezoekers werden geÔnformeerd over de ontwikkelingen die binnen het Sakya centrum hebben plaatsgevonden (of nog gaan plaatsvinden) en werden tevens in de gelegenheid gesteld zelf aan te geven welke veranderingen zij voor ogen hebben. De opzet is ieder jaar een bezoekersbijeenkomst te organiseren (N.B. vanwege de Corona crisis is het onzeker of er in 2020 een bezoekersbijeenkomst kan plaatsvinden).
 
Uitbreiding cursusaanbod met Shamatha en Ngondro
Het cursusaanbod van Sakya Thegchen Ling werd - met goedkeuring van Khenpo Tashi - uitgebreid met de cursussen Shamatha en Ngondro. Beide cursussen werden zeer goed ontvangen. De cursus Shamatha wordt geleid door Carucha Schwencke, de cursus Ngondro wordt geleid door Daan Bakker. Beiden zijn ervaringsdeskundigen en hebben tevens het benodigde onderricht ontvangen van gekwalificeerde leraren. Het verzoek voor het uitbreiden van het cursusaanbod van de stichting kwam van de bezoekers van het Sakya centrum. De opzet is het cursusaanbod de komende periode verder uit te breiden aan de hand van een curriculum.

Cursus Tibetaans boeddhistische meditatie
De cursus werd dit jaar twee maal gegeven. Deze cursus van vijf avonden met daarbij een schakelavond wordt in een gemoedelijke sfeer gehouden, geeft via een inleiding, discussie en praktische meditatie een goed beeld van het boeddhisme met een focus op het Mahayana. Tevens gaat de cursus in op de wijze waarop de dharma wordt beoefend in het Sakya centrum. Daarbij komen ook de activiteiten van het Europese Sakya centrum in beeld.

Studieweekend door Mike Bortolotti
Op verzoek van Khenpo Tashi Sangpo gaf Mike Bortolotti van de Sakya traditie in oktober een studieweekend in het Sakya centrum. Mike richt zich daarbij op de klassieke boeddhistische teksten van bekende dharma leraren als Atisha en Shantideva. Zijn diepgaande kennis van de dharma en zijn goede beheersing van de Engelse taal maken deze bijeenkomsten zeer toegankelijk en interessant.

Studie avond op donderdag
De wekelijkse studie avonden op donderdag hebben als doel om met elkaar te mediteren, de opnamen van de leringen van Khenpo Tashi Sangpo en Mike Bortolotti te beluisteren en hierover te discussiŽren. Khen Rinpoche gaf al aan dat het bijwonen van de studieavonden belangrijk is. Door gezamenlijk te mediteren en te discussiŽren over de leringen en vragen te stellen neemt het begrip van de dharma toe. Deelname aan de studieavonden op donderdag is voor iedereen mogelijk.

Meditatie op zondagochtend
De maandelijkse meditatie op zondagochtend geeft de vaste bezoekers van het centrum en geÔnteresseerden de gelegenheid deel te nemen aan een intensieve meditatie van ruim een uur. De meditaties zijn wisselend van karakter en geven daarmee een beeld van de verschillende vormen van meditatie die binnen het Sakya instituut worden gebezigd. Deelname aan de zondag meditaties is voor iedereen mogelijk en vormt een goede gelegenheid om de eigen vaardigheden te verbeteren en de bezoekers beter te leren kennen. In 2019 is de meditatie op zondagochtend een aantal malen uitgebreid met een middagmeditatie. Deze middagmeditatie is goed ontvangen en wordt in 2020 gecontinueerd. Deelname aan de meditatie op zondagochtend is voor iedereen mogelijk.

Bibliotheek avond
De maandelijkse bibliotheekavond op maandagavond is een vaste component geworden van het Sakya centrum. Naast het uitlenen van boeken en Dvd's vinden hier discussies plaats over het boeddhisme en is er voor nieuwe bezoekers gelegenheid om het centrum te leren kennen.

Open dag
Tijdens de open dag staat de deur van Sakya Thegchen Ling open voor iedereen die belangstelling heeft in het boeddhisme. De bezoekers worden ontvangen met koffie en thee en vervolgens rondgeleid door het centrum. Ieder krijgt de gelegenheid om vragen te stellen over het boeddhisme en de activiteiten van de stichting.
  
Workshop Thangka tekenen met Carmen Mensink
De workshops Thangka tekenen door Carmen Mensink in het Sakya centrum zijn een groot succes. Er is grote belangstelling voor de verschillende workshops en de beschikbare plaatsen zijn snel uitverkocht. Thangka tekenen is in Tibet een belangrijke uiting van de boeddhistische filosofie. De meeste workshops zijn toegankelijk voor zowel beginners als gevorderden. Carmen Mensink geeft regelmatig dag en weekend workshops in het centrum.

Boeddhistische feestdagen
Ook dit jaar werd speciale aandacht geschonken aan diverse boeddhistische feestdagen. Daarbij kan worden gedacht aan Losar ofwel het Tibetaans nieuwjaar en ChŲtrul Duchen waarbij herdacht wordt dat de Boeddha verschillende wonderen verrichtte. Deze thema's passen goed binnen het kader van de culturele doelstelling van Sakya Thegchen Ling welke zich richt op het onder de aandacht brengen en behouden van de Tibetaanse cultuur.

Interviews afstudeertrajecten MBO/HBO
Het geven van interviews over boeddhisme en het functioneren van het Sakya centrum voor MBO en HBO scholen zet zich onverminderd voort. De interviews zijn veelal gericht op afstudeeropdrachten van de leerlingen. Het traject blijkt zo geslaagd dat het Sakya centrum is opgenomen op een vaste lijst voor HBO afstudeerkandidaten. Ook dit jaar waren er meerdere geÔnteresseerden in dit traject vanwege afstudeertrajecten.
 
Ontvangst scholen

Het Sakya centrum ontving meerdere lagere scholen voor een introductie in het boeddhisme. De vraag naar deze introductie blijft populair en hiervoor is dan ook een vast programma ontwikkeld. De grote interesse van de kinderen en hun begeleiders in boeddhisme en het bijna moeiteloos minutenlang in stilte mediteren door de jeugdige deelnemers blijft een boeiend schouwspel.

Kascommissie
Ieder jaar toetst de kascommissie de uitvoering van het financiŽle beleid van de stichting Sakya Thegchen Ling. Ook dit jaar werd het financieel jaarverslag over 2019 door de kascommissie getoetst en goedgekeurd. Het beleid en het financiŽle jaarverslag over 2019 van de stichting zijn terug te vinden op de website www.sakya.nl onder het kopje ANBI.

Gedetineerden project
Het gedetineerde project richt zich op het voorzien van de penitentiaire inrichtingen (PI's) in Nederland van boeddhistische boeken en gebruiksvoorwerpen. Naast het voorzien van de bibliotheken van de PI's met dharma boeken worden nu ook op individuele basis dharma boeken beschikbaar gesteld aan gedetineerden. Ook werden Boeddha beelden, mala's en andere boeddhistische gebruiksvoorwerpen geschonken. Voor diegenen die willen bijdragen: er is grote vraag naar boeken van de Dalai Lama en Boeddha beeldjes (graag zonder scherpe uitsteeksels).

City Safari
Om meer naamsbekendheid te krijgen is het Sakya centrum aangesloten bij de City Safari. Volgens de organisatoren brengt deze reis je op unieke, typisch Haagse plekken (waaronder het Sakya centrum). Met een groep in de bus, op de fiets of individueel te voet. De City Safari laat inwoners van Den Haag hun stad op een verrassende manier ervaren. Regelmatig worden gasten van divers pluimage ontvangen in het centrum. Na een korte rondleiding door het centrum volgt veelal een discussie over de dharma. De gasten gaan veelal naar huis met een geheel nieuwe ervaring.

Incidenten
Dit jaar deed zich buiten het Sakya centrum een incident voor tussen twee bezoekers van het centrum. Het bestuur van de stichting heeft deze zaak voortvarend opgepakt en met behulp van een jurist in goede banen weten te leiden. Er is gesproken met alle betrokkenen. Ook de Boeddhistische Unie Nederland en Khenpo Tashi werden betrokken en de zaak is naar tevredenheid afgerond. Als gevolg van dit incident is het ethisch beleid van de stichting verder aangescherpt.
 
De 1e Europese Sakya Monlam
Sakya Thegchen Ling maakt deel uit van Sakya Europa. Vanuit het Europese Sakya centrum werd de Europese Monlam georganiseerd te Antwerpen. De Monlam werd geleid door Z.H. de 41e Sakya Trizin waarbij Z.H. de lang leven initiatie van de Mahasiddha Thangton Gyalpo gaf. Sakya Thegchen Ling leverde een bijdrage door het vertalen van het lijvige Sakya Monlam gebedenboek in het Nederlands. Meerdere Nederlandse deelnemers en bestuursleden waren hierbij aanwezig.

Nationaal Archief
In samenwerking met het Nationaal Archief worden de ontstaansgeschiedenis en documenten van de Sakya traditie als toegepast in Nederland gearchiveerd. De verzameling werd dit jaar gecompleteerde en beschikbaar gesteld via het archief van de Vrije Universiteit. Hiermee ontstaat een toonaangevend beeld van de wijze waarop het boeddhisme zich in Nederland heeft ontwikkeld. Deze ontwikkeling is bezien vanuit het perspectief van de historicus van enig belang.
 Stichting Sakya Thegchen Ling
Home
Boeddhisme
Sakya Thegchen Ling
Leraren
Activiteiten
Links
Agenda
ANBI
Boekenlijst
Jaarverslag
Adres en route
Schoolpagina
Sponsorprojecten
Foto's
AVG wetgeving
Ethische Gedragscode
Informatieve folder
Cursusaanbod
Bankgegevens
Interne vertrouwenspersoon