Jaarverslag 2021
Beste lezer,

Voor u ligt het jaarverslag over 2021 van de stichting Sakya Thegchen Ling. Ook dit jaar stond nog veelal in het teken van het corona virus en de ingrijpende effecten die hieruit voortkwamen. Het Sakya centrum op de Laan van Meerdervoort bleef vanwege het corona virus tot het 4e kwartaal van 2021 veiligheidshalve gesloten.

Ter compensatie van het ontbreken van de bijeenkomsten in het Sakya centrum zijn de online activiteiten van de stichting Sakya Thegchen Ling en de Europese Sakya activiteiten van Khenpo Tashi in 2021 verder uitgebreid. Daarmee is een online gemeenschap ontstaan die met meerdere wekelijks bijeenkomsten de boeddhistische activiteiten en meditaties solide kon voorzetten.

Het goede nieuws is dat - na het nemen van de nodige maatregelen conform het corona protocol - het Sakya centrum in september 2021 weer kon worden heropend en dat Khenpo Tashi Sangpo voor het eerst in langere tijd weer boeddhistisch onderricht en een initiatie kon geven in het Sakya centrum. Een moment waar iedereen lang naar heeft uitgekeken.

Ondanks het feit dat het corona virus de afgelopen periode een forse stempel heeft gedrukt op het Sakya centrum en de bezoekers, is het bestuur optimistisch over de resultaten die in 2021 werden bereikt en de vooruitzichten. Het heropenen van het Sakya centrum geeft immers de gelegenheid elkaar weer te ontmoeten en diverse activiteiten hernieuwd in gang te zetten. Denk hierbij aan de donderdagavond bijeenkomsten, de zondagochtend meditatie, de maandelijkse bibliotheekavond, het geven van cursussen, de City Safari, het ontvangen van scholen en de Open dag. Een mooi vooruitzicht.

In het vervolg van dit jaarverslag is een gedetailleerde toelichting opgenomen van de activiteiten van de stichting Sakya Thegchen Ling in 2021. Ik wil iedereen die hieraan heeft meegewerkt hartelijk bedanken.

Voor de geďnteresseerde lezer zijn naast voorliggend jaarverslag ook het beleidsplan en het financiële jaarverslag 2021 van de stichting Sakya Thegchen Ling terug te vinden op de website: www.sakya.nl onder het kopje ANBI.

Ik wens u veel leesplezier toe.

 Mieke Stoppels - Drenth, voorzitter
Online leringen door Khenpo Tashi Sangpo en overige leringen
Door het online aanbieden van de leringen en meditaties van Khenpo Tashi Sangpo via de Sakya Dharma Family, de Europese Sakya organisatie van dharmacentra die door Khenchen Sherab Amipa zijn opgericht, werd het voor de bezoekers van het Nederlandse Sakya centrum en geďnteresseerden mogelijk om maandelijks meerdere boeddhistische bijeenkomsten bij te wonen, dit inclusief een Nederlandse vertaling. Het maandelijkse Europese Sakya programma bevat onderwerpen als: de Juwelen Lamp, het ritueel van de Medicijn Boeddha, het Tara ritueel, de Vajrayogini Tsog, een aantal specials evenals de zomer- en winterretraite.

Naast de online leringen van Khenpo Tashi Sangpo verzorgen ook verschillende gastleraren van de Sakya traditie een aantal onlinecursussen. Denk hierbij aan de cursus boeddhistische filosofie van Christian Bernert. Deze onlinecursussen, welke worden georganiseerd vanuit de Europese Sakya organisatie, vormen een interessante aanvulling op de gebruikelijke leringen.

Online meditaties, cursussen en workshops van het Sakya centrum Nederland
Om juist in deze lastige tijd gezamenlijk te kunnen mediteren en de leringen thuis in een veilige omgeving te kunnen volgen werd het aantal online meditaties, cursussen en workshops via het Nederlandse Sakya centrum in 2021 verder uitgebreid. Ook de workshop Thangka tekenen met Carmen Mensink was online beschikbaar. Deelname aan de meditaties, cursussen en workshops is voor iedereen mogelijk. Het Sakya centrum faciliteert ook twee studiegroepen, de Hevajra en Vajrayogini studiegroepen, die beiden 3-4 keer per jaar bijeenkomen, tijdens corona online, om specifieke leringen te bestuderen.

N.B. Door het bestuur is besloten de online meditaties ook in de toekomst te continueren voor diegenen die ver van het Sakya centrum wonen of vanwege een medische reden niet in staat zijn om het centrum te bezoeken.

Voorbereidingen heropening Sakya centrum
Voorafgaand aan het 3e kwartaal van 2021 werden de nodige voorbereidingen getroffen om het Sakya Centrum geleidelijk te heropenen. Hiertoe werd het centrum voorzien van de nodige aanpassingen en werden voorschriften opgezet conform de richtlijnen van de overheid en de BUN. In het laatste kwartaal van 2021 werd een voorzichtige start gemaakt met de heropening van het Sakya centrum.
 
Bezoek Khenpo Tashi aan Nederland
Van 24 tot en met 26 september 2021 gaf Khenpo Tashi Sangpo leringen en de initiatie van de Groene Tara in het Sakya centrum te Den Haag. Ondanks dat vanwege de strenge corona maatregelen slechts een beperkt aantal bezoekers in het centrum aanwezig kon zijn, was er sprake van een succesvolle bijeenkomst. De leringen werden met toestemming van Khenpo Tashi ook online gestreamd.
 
Bestuur
Het Sakya bestuur moest in 2021 helaas afscheid nemen van Carucha Schwencke die permanent naar Frankrijk is afgereisd. Tot het bestuur van Sakya Thegchen Ling zijn toegetreden: Zoë Tait-Sargent en Daan Bakker (Daan Bakker heeft inmiddels het bestuur verlaten). Khenpo Tashi Sangpo gaf aan verheugd te zijn over het feit dat zij deze uitnodiging hebben geaccepteerd.

Cursusaanbod Sakya Nederland
Het cursusaanbod van Sakya Thegchen Ling bestond in 2021 uit de basiscursus boeddhisme en de cursus Ngondro. De cursussen zijn tot stand gekomen in overleg met Khenpo Tashi Sangpo. De cursussen werden in 2021 fysiek en online gegeven en zijn goed ontvangen. De cursussen beslaan veelal een aaneensluitende periode van vijf weken en worden in een gemoedelijke sfeer gegeven door bekwame cursusleiders met veel kennis en ervaring van het boeddhisme. Via een inleiding, discussie, praktische beoefening en meditatie ontstaat een goed beeld van het boeddhisme met een focus op het Mahayana. Mede op verzoek van de bezoekers van het Sakya centrum zal het cursusaanbod de komende periode verder worden uitgebreid aan de hand van een curriculum.

Interviews afstudeertrajecten MBO/HBO
Het geven van interviews over boeddhisme en het functioneren van het Sakya centrum voor leerlingen van MBO en HBO-scholen is in 2021 online en telefonisch voortgezet. De interviews welke veelal zijn gericht op afstudeeropdrachten van de leerlingen blijven populair. Het Sakya centrum is opgenomen op een vaste lijst voor MBO/HBO afstudeerkandidaten.
 
Schoolbezoek
Medio 2021 kon weer een voorzichtige start worden gemaakt met het bezoek van basisscholen om presentaties te geven over diverse boeddhistische thema’s. Dit veelal binnen de context van een kennismaking met andere religies.
 
Kascommissie
Ieder jaar toetst de kascommissie de uitvoering van het financiële beleid van de stichting Sakya Thegchen Ling. Ook dit jaar werd het financieel jaarverslag over 2021 door de kascommissie getoetst en goedgekeurd. Het beleid en het financiële jaarverslag over 2021 van de stichting zijn terug te vinden op de website www.sakya.nl onder het kopje ANBI.

Gedetineerden project
Het gedetineerden project is tot stand gekomen op initiatief van een gedetineerde en richt zich op het beschikbaar stellen van boeddhistische boeken en gebruiksvoorwerpen aan de penitentiaire inrichtingen (PI’s) in Nederland. Meerjarig gezien zijn op deze wijze al ruim 470 boeken beschikbaar gesteld, evenals vele boeddhistische gebruiksvoorwerpen. Naast het voorzien van de bibliotheken van de PI's met dharma boeken worden nu ook op individuele basis dharma boeken en gebruiksvoorwerpen beschikbaar gesteld aan gedetineerden via de stichting 1000 handen (een gelieerde organisatie van de BUN). Voor diegenen die willen bijdragen aan dit project: er is grote vraag naar boeken van de Dalai Lama en Boeddha beeldjes (graag zonder scherpe uitsteeksels).

Sakya en het Nationaal Archief
In samenwerking met het Nationaal Archief zijn de ontstaansgeschiedenis en documenten van de Sakya traditie binnen Nederland gearchiveerd. Dit project is nu in overleg met het bestuur van Sakya afgerond en deze documenten worden beschikbaar gesteld via het vaste archief van de Vrije Universiteit. Hiermee ontstaat een toonaangevend beeld van de wijze waarop het boeddhisme zich in Nederland heeft ontwikkeld. Deze ontwikkeling is bezien vanuit het perspectief van de historicus van enig belang.

Vertaalproject “Een krans van Juwelen”.
In 2021 werd vanuit de Europese Sakya organisatie een initiatief van de Sachen Foundation omarmd voor een vertaaltraject van de leringen door de 42e Sakya Trizin over “Een krans van Juwelen”. De Nederlandse vertaling van deze leringen, die ruim 10 uur beslaan, zijn online beschikbaar. Zie de link:
 Stichting Sakya Thegchen Ling
Home
Boeddhisme
Sakya Thegchen Ling
Leraren
Activiteiten
Links
Agenda
ANBI
Boekenlijst
Jaarverslag
Adres en route
Schoolpagina
Sponsorprojecten
Foto's
AVG wetgeving
Ethische Gedragscode
Informatieve folder
Cursusaanbod
Bankgegevens
Interne vertrouwenspersoon
Link naar Een krans van Juwelen