Jaarverslag 2020
Beste lezer,

Voor u ligt het jaarverslag van de stichting Sakya Thegchen Ling over het jaar 2020. Dit was een bijzonder jaar vanwege het Corona virus en de effecten die hier uit voortkwamen. Het Sakya centrum werd, mede op aangeven van de overheid, veiligheidshalve gesloten om mogelijke besmettingen te voorkomen. Omdat fysieke bijeenkomsten niet langer verantwoord bleken te zijn, werden de activiteiten van de stichting veelal gericht op het online brengen van de gebruikelijke meditaties, cursussen en workshops en het verder versterken van de verbinding met de Europese Sakya activiteiten van Khenpo Tashi. Deze operatie heeft veel tijd en energie gekost, maar uiteindelijk bleken de resultaten zeer positief en waren wij in staat elkaar digitaal te ontmoetten.

Ondanks de effecten van het Corona virus wat een stevig stempel heeft gedrukt op het Sakya centrum en bezoekers, is het bestuur verheugd over de resultaten die in 2020 werden bereikt en wil ik iedereen die hieraan heeft meegewerkt hartelijk bedanken.

Voor de geÔnteresseerde lezer zijn het beleidsplan en ook het financiŽle jaarverslag van de stichting Sakya Thegchen Ling terug te vinden op de website: www.sakya.nl ender het kopje ANBI.

In het vervolg van dit jaarverslag is een gedetailleerde toelichting opgenomen van de activiteiten van de stichting Sakya Thegchen Ling. Ik wens u veel leesplezier toe.

 Mieke Stoppels - Drenth, voorzitter


Online leringen door Khenpo Tashi Sangpo
Vanwege het Corona virus werd besloten om de leringen en meditaties van Khenpo Tashi Sangpo voor de bezoekers van het Sakya centrum online aan te bieden. Daarmee werd het mogelijk om maandelijks meerdere online bijeenkomsten bij te wonen, dit inclusief een Nederlandse vertaling. Het maandelijkse programma werd gericht op een weekend lering, de viering van verschillende boeddhistische feestdagen, de lering van de Juwelen Lamp, het ritueel van de Medicijn Boeddha en het Tara ritueel. Ook de zomer- en winterretraite, die door Khenpo Tashi vanuit Kuttolsheim werd geleid, kon afgelopen jaar online thuis worden meegedaan. In 2021 zal het programma een Europees breed karakter krijgen.
Khenpo Tashi Sangpo heeft -ook online- een aantrekkelijke stijl van lesgeven ontwikkeld waarmee de bijeenkomsten een bron van inspiratie zijn voor de deelnemers. De leringen en meditaties vormen tevens een solide basis voor het beoefenen van de Dharma en kunnen veilig worden gevolgd in de eigen thuisomgeving.

Overige leringen in Europees verband
Naast de online leringen van Khenpo Tashi Sangpo werd een start gemaakt met het geven van online cursussen en meditaties onder de vlag van de Europese Sakya organisatie. Deze cursussen vormen straks een welkome aanvulling op de leringen van Khenpo Tashi Amipa.
 
Online meditaties, cursussen en workshops Sakya centrum
Vanwege het Corona virus heeft het bestuur van het Sakya centrum besloten om alle meditaties, cursussen en workshops die via het Nederlandse Sakya centrum worden gegeven online aan te bieden via het programma Jitsi. Deze open source applicatie *) is een veilig en beproefd instrument en tevens eenvoudig toegankelijk. Daarmee werd het mogelijk om, juist in deze lastige tijd, gezamenlijk te mediteren en de leringen thuis in een veilige omgeving te volgen. Ook de cursussen van het Sakya centrum en de workshop Thangka tekenen door Carmen Mensink kwamen online beschikbaar. Deelname aan de meditaties, cursussen en workshops is voor iedereen mogelijk.
Het Sakyacentrum faciliteert ook twee studiegroepen, die beiden 3-4 keer per jaar bijeenkomen, afgelopen jaar online, om specifieke leringen te bestuderen.
*): https://nl.wikipedia.org/wiki/Opensourcesoftware

Cursusaanbod
Het cursusaanbod van Sakya Thegchen Ling is op dit moment opgebouwd uit de basiscursus boeddhisme, de cursus Shamatha en de cursus Ngondro. Deze cursussen worden nu ook online gegeven en zijn goed ontvangen. De cursussen beslaan vijf weken en worden tijdens vijf avonden of dagdelen gegeven in een gemoedelijke sfeer door bekwame cursusleiders met veel kennis en ervaring van het boeddhisme. Via een inleiding, discussie, praktische beoefening en meditatie ontstaat een goed beeld van het boeddhisme met een focus op het Mahayana. Mede op verzoek van de bezoekers van het Sakya centrum zal het cursusaanbod de komende periode verder worden uitgebreid aan de hand van een curriculum.

Aanstellen interne vertrouwenspersoon
Carla Paaij werd in november 2020 aangesteld als gecertificeerde interne vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen voor alle bezoekers aan de Stichting Sakya Thegchen Ling in Den Haag. Hiermee werd een volgende stap gezet in het realiseren van het ethisch beleid van de stichting. De interne vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor mensen die vertrouwelijke zaken kwijt willen over ontoelaatbaar, grensoverschrijdend gedrag en de begeleiding van mensen die hiermee te maken hebben. Wij zijn verheugd dat Carla Paaij deze rol op zich wilde nemen.

Activiteiten die veiligheidshalve zijn opgeschort vanwege Corona
Vanwege het Corona virus zijn meerdere activiteiten van het Sakya centrum tijdelijk opgeschort. Hierbij moet worden gedacht aan de donderdagavond bijeenkomst, de maandelijkse bibliotheekavond, het ontvangen van scholen, de City Safari en de Open dag. Het opschorten van deze activiteiten was noodzakelijk om de veiligheid van de bezoekers van het Sakya centrum te kunnen garanderen.
  
Interviews afstudeertrajecten MBO/HBO
Het geven van interviews over boeddhisme en het functioneren van het Sakya centrum voor leerlingen van MBO en HBO scholen is online beperkt voortgezet. De interviews zijn veelal gericht op afstudeeropdrachten van de leerlingen. Het traject blijkt populair en het Sakya centrum is opgenomen op een vaste lijst voor HBO afstudeerkandidaten. Ook dit jaar waren er meerdere geÔnteresseerden in dit traject vanwege afstudeertrajecten.

Kascommissie
Ieder jaar toetst de kascommissie de uitvoering van het financiŽle beleid van de stichting Sakya Thegchen Ling. Ook dit jaar werd het financieel jaarverslag over 2020 door de kascommissie getoetst en goedgekeurd. Het beleid en het financiŽle jaarverslag over 2020 van de stichting zijn terug te vinden op de website www.sakya.nl onder het kopje ANBI.

Gedetineerden project
Het gedetineerden project is tot stand gekomen op aanvraag van een gedetineerde en richt zich op het beschikbaar stellen van boeddhistische boeken en gebruiksvoorwerpen aan de penitentiaire inrichtingen (PIís) in Nederland. Meerjarig gezien zijn op deze wijze al ruim 400 boeken beschikbaar gesteld, evenals vele boeddhistische gebruiksvoorwerpen. Naast het voorzien van de bibliotheken van de PI's met dharma boeken worden nu ook op individuele basis dharma boeken en gebruiksvoorwerpen beschikbaar gesteld aan gedetineerden via de stichting 1000 handen (een gelieerde organisatie van de BUN). Voor diegenen die willen bijdragen aan dit project: er is grote vraag naar boeken van de Dalai Lama en Boeddha beeldjes (graag zonder scherpe uitsteeksels).

Samenwerking BUN
In samenwerking met de BUN is gewerkt aan het verder verbeteren van de ethische gedragscode van Sakya Thegchen Ling. Tevens is een initiatief gestart om een interne vertrouwenspersoon te werven.

Nationaal Archief
In samenwerking met het Nationaal Archief zijn de ontstaansgeschiedenis en documenten van de Sakya traditie binnen Nederland gearchiveerd. Deze documenten worden breed beschikbaar gesteld via het archief van de Vrije Universiteit. Hiermee ontstaat een toonaangevend beeld van de wijze waarop het boeddhisme zich in Nederland heeft ontwikkeld. Deze ontwikkeling is bezien vanuit het perspectief van de historicus van enig belang.
 Stichting Sakya Thegchen Ling
Home
Boeddhisme
Sakya Thegchen Ling
Leraren
Activiteiten
Links
Agenda
ANBI
Boekenlijst
Jaarverslag
Adres en route
Schoolpagina
Sponsorprojecten
Foto's
AVG wetgeving
Ethische Gedragscode
Informatieve folder
Cursusaanbod
Bankgegevens
Interne vertrouwenspersoon