Deze pagina heeft tot doel de bezoekers van de stichting Sakya Thegchen Ling te informeren over de ethische gedragsregels en de daarbij behorende procedures die bij de stichting gelden.

Ethische gedragsregels zijn gebruikelijk in de meeste bedrijven, organisaties en overheidsinstanties. Als dharma organisatie hanteren wij een hogere ethische norm dan in gewone organisaties gebruikelijk is. Het is immers een fundamentele verantwoordelijkheid om een ondersteunende, harmonieuze en veilige omgeving te creŰren voor dharma beoefening voor diegenen die betrokken zijn bij het Sakya centrum. Daarom is het van groot belang dat, indien leraar, bestuurslid en/of bezoekers wangedrag opmerken waarvan zij geloven dat het schadelijk is voor een individu of voor de gemeenschap als geheel, zij hun bezorgdheid daarover onderkennen en uiten. Hiervoor heeft de stichting een aparte klachtenprocedure.

Onder wangedrag kan worden verstaan: fysiek of geestelijk geweld, (seksuele) intimidatie, onjuist gebruik van gelden of middelen voor persoonlijk gebruik en seksuele relaties tussen leraren en bezoekers.

Het zal duidelijk zijn dat wangedrag door hen die vertrouwensposities bekleden, of wangedrag tussen bezoekers onderling, de integriteit van de gemeenschap ernstig kan ondermijnen. Bezoekers van het centrum kunnen hierdoor gedemoraliseerd raken en hun vertrouwen in het centrum verliezen.
De vijf boeddhistische voorschriften vormen de basis voor ethiek in het Sakya centrum. Deze zijn:
. Niet doden (betreft alle levende wezens).
. Niet nemen wat niet gegeven is.
. Geen aanstootgevend gedrag vertonen.
. Niet liegen.
. Geen bedwelmende stoffen gebruiken. Hieronder vallen o.a. alcohol, drugs en sigaretten.

Beleid
In aanvulling op de vijf boeddhistische voorschriften is het volgende beleid voor het Sakya centrum vastgesteld:

. Onderlinge verhoudingen
Leraren, bestuursleden, cursusleiders en bezoekers dienen elkaar te respecteren en moeten zorgvuldig afzien van gedrag dat ge´nterpreteerd kan worden als aanstootgevend en/of seksuele avances of intimidatie .

. Juiste spraak
Leraren, bestuursleden, cursusleiders en bezoekers van het Sakya centrum roddelen niet over andere leraren, cursusleiders, bestuursleden of bezoekers van het centrum. En vermijden elke vorm van kwetsend taalgebruik of het kleineren van anderen.

. Ethische Gedragscode
Diegene die de functie van leraar, bestuurslid, cursusleiders of een andere verantwoordelijke positie vervult binnen de stichting Sakya Thegchen Ling ondertekent de Ethische Gedragscode ter bevestiging dat hij/zij voorliggend document heeft gelezen, daarmee akkoord gaat en dit zal naleven.

. Verhoudingen binnen het centrum
In het Sakya centrum zijn alle bezoekers gelijk. Er zijn geen bezoekers die een bijzondere positie bekleden of speciale privileges genieten. Bestuursleden en cursusleiders zorgen voor een ondersteunende, harmonieuze en veilige omgeving voor dharma beoefening binnen de stichting.

Klachtenprocedure
Indien je van mening bent dat zich binnen het Sakya centrum een situatie van grensoverschrijdend gedrag heeft voorgedaan dan kan dit worden gemeld bij de interne vertrouwenspersoon van de stichting. Dit is Carla Paaij. Bij afwezigheid van de interne vertrouwenspersoon kan ook de contactpersoon van het bestuur van de stichting worden ge´nformeerd. Dit is Zoe Tait-Sargent. De benodigde informatie over de interne vertrouwenspersoon kan binnenkort op de website van de stichting worden teruggevonden. Zodra het bestuur van de stichting over een klacht wordt ge´nformeerd gaat de interne klachtenprocedure in werking en zal het bestuur van de stichting de klacht formeel in behandeling nemen. Op basis van de klacht wordt door het bestuur de volgende reeks activiteiten in gang gezet:
. De klager wordt formeel ge´nformeerd over het in behandeling nemen van de klacht.
. De klacht wordt op de bestuursagenda geplaatst en er wordt een vergadering ingelast.
. Er wordt getoetst of bestuurlijke maatregelen nodig zijn om de veiligheid te herstellen.
. Er wordt getoetst welke formele contacten en instanties ingeschakeld moeten worden.
. Er wordt een afvaardiging van het bestuur aangewezen om de klacht te behandelen.
. Er wordt een logboek bijgehouden van alle gebeurtenissen.

Op grond van de bevindingen die voortkomen uit de bovenstaande reeks volgt verdere afhandeling en een uitspraak van het bestuur aan de klager. Daarbij kan worden gedacht aan een advies aan de klager om contact op te nemen met de externe vertrouwenspersoon. Waar nodig neemt het bestuur ook aanvullende maatregelen. Daarbij kan worden gedacht aan een sanctie en/of het aanscherpen van de ethische gedragscode.
N.B. Een conflict dat buiten de locatie van de stichting in de privÚsfeer is ontstaan tussen bezoekers onderling valt buiten de
verantwoordelijkheid van de stichting.

Externe vertrouwenspersoon
Een bezoeker kan ook rechtstreeks contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon van de BUN. De benodigde contactinformatie over de externe vertrouwenspersoon is terug te vinden op de website van de BUN (https://boeddhisme.nl/).
Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreŰerd.

Bij sanctie kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het opleggen van een toegangsverbod tot het Sakya centrum.
Ethische Gedragscode Sakya Thegchen Ling
 Stichting Sakya Thegchen Ling
Home
Boeddhisme
Sakya Thegchen Ling
Leraren
Activiteiten
Links
Agenda
ANBI
Boekenlijst
Jaarverslag
Adres en route
Schoolpagina
Sponsorprojecten
Foto's
AVG wetgeving
Ethische Gedragscode
Informatieve folder
Cursusaanbod
Bankgegevens
Interne vertrouwenspersoon
Bijdrage bezoekers