Jaarverslag 2022
Beste lezer,
 
Voor u ligt het jaarverslag 2022 van de stichting Sakya Thegchen Ling. Aan de hand van het jaarverslag ontstaat voor de lezer een gedetailleerde terugblik op de resultaten die in 2022 werden gerealiseerd in samenwerking tussen het bestuur van de stichting en diegenen die het bestuur daarbij hebben bijgestaan. Ik wil iedereen die heeft bijgedragen aan het tot stand komen van de activiteiten van de stichting hierbij hartelijk bedanken.
 
Het bestuur van de stichting Sakya Thegchen Ling heeft in 2022 en in overleg met Khenpo Tashi, intensief ingezet op het realiseren van een aantal nieuwe activiteiten. Daarbij kan o.a. worden gedacht aan een programma voor het opzetten van nieuwe boeddhistische cursussen, het bijbehorende cursus curriculum, het actief betrekken van de bezoekers bij de verschillende activiteiten van het centrum, de vernieuwing van het bestuur, het doorlichten van de bestaande activiteiten en het onderzoek naar mogelijke nieuw te initiŽren activiteiten via een gestructureerde verkenning.
 
De door de wet voorgeschreven informatie ten aanzien van ANBI-stichtingen zijn voor de geÔnteresseerde lezer terug te vinden op de website: www.sakya.nl onder het kopje ANBI. Hierbij kan worden gedacht aan het beleidsplan en het financiŽle jaarverslag 2022 van de stichting Sakya Thegchen Ling, hetgeen het voorliggend jaarverslag verder aanvult.
 
In een enkel geval zal in het jaarverslag 2022 alvast vooruit worden gekeken naar komende ontwikkelingen.
 
Ik wens u veel leesplezier toe.
 
 
Met vriendelijke groet:
 
Ben van Ham, voorzitter
 


Bestuur
Medio 2022 heeft onze voorzitter, Mieke Stoppels-Drenth, aangegeven dat zij na 35 bestuurslidmaatschap, waarvan zestien jaar voorzitterschap, afscheid zal gaan nemen van de stichting Sakya Thegchen Ling. Het bestuur van de stichting heeft unaniem besloten Ben van Ham per 1 januari 2023 tot haar opvolger te benoemen.

Online activiteiten
In 2022 werden de online leringen via de website van de Sakya Dharma Family *), voortgekomen uit de Covid crisis, volop gecontinueerd. Daarbij moet worden gedacht aan het Tara ritueel, de Vajrayogini Tsog, en andere leringen die door Khenpo Tashi werden gegeven (o.a. Milarepa) en de cursus Boeddhistische filosofie door Christian Bernert.
Ook de interne introductiecursus Tibetaans boeddhisme en de Ngondro waren online beschikbaar. Vanaf medio 2022 kwam de nadruk weer meer te liggen op het fysieke bezoek aan het Sakya centrum. De online meditaties blijven ook in de toekomst beschikbaar voor hen die ver van het Sakya centrum wonen, of vanwege een medische reden niet in staat zijn het centrum te bezoeken.
*) Sakya Thegchen Ling is als centrum opgericht door Khenchen Sherab en een van de 6 hierbij aangesloten centra.

Studieweekenden door Khenpo Tashi Sangpo
Khenpo Tashi Sangpo verzorgde van 6 tot en met 8 mei 2022 een boeddhistisch studieweekend in het centrum van Sakya Thegchen Ling te Den Haag. Daarbij werden de initiatie van Boeddha Amithaba en een dharma lering over het Bardo gegeven. De bijeenkomst vormde een bron van inspiratie voor de bezoekers van het Sakya centrum en teven een solide basis voor het beoefenen van de dharma in het centrum.

Studie avond op donderdag
De wekelijkse studie avonden op donderdag in het Sakya centrum hebben als doel met elkaar te mediteren en dieper in te gaan op boeddhistische themaís. Door gezamenlijk te mediteren en te discussiŽren over de leringen en vragen te stellen neemt het begrip van de dharma toe. Deelname aan de studieavonden op donderdag is voor iedereen mogelijk.

Meditatie op zondagochtend
De maandelijkse meditatie op zondagochtend geeft de vaste bezoekers van het Sakya centrum en geÔnteresseerden de gelegenheid deel te nemen aan een intensieve meditatie van ruim een uur. De meditaties zijn wisselend van karakter en geven daarmee een beeld van de verschillende vormen van meditatie die binnen het Sakya instituut worden gebezigd.
Deelname aan de zondag meditaties is voor iedereen mogelijk en vormt een goede gelegenheid om de eigen vaardigheden te verbeteren en de bezoekers beter te leren kennen.

Thangka tekendag met Carmen Mensink
De Thangka tekendag in het Sakya centrum blijft een groot succes. Er is veel belangstelling voor de tekendag. De Thangka tekendag is om zelfstandig verder te werken aan je Boeddha of mandala die je in een thangka cursus bij Carmen Mensink bent begonnen. Carmen is via een videoverbinding aanwezig om alle vragen te beantwoorden. Thangka tekenen is in Tibet een belangrijke uiting van de boeddhistische filosofie.
 
Bibliotheek avond
De maandelijkse bibliotheekavond op maandagavond is een vaste component geworden van het Sakya centrum. Naast het uitlenen van boeken en Dvdís vinden hier discussies plaats over boeddhistische themaís en is er voor nieuwe bezoekers gelegenheid om het centrum te leren kennen.
 
Open dag
Tijdens de open dag staat de deur van Sakya Thegchen Ling open voor iedereen die belangstelling heeft in het boeddhisme. De bezoekers worden ontvangen met koffie en thee en vervolgens rondgeleid door het centrum. Ieder krijgt de gelegenheid om vragen te stellen over het boeddhisme en de activiteiten van de stichting.

Boeddhistische feestdagen
Ook dit jaar werd speciale aandacht geschonken aan diverse boeddhistische feestdagen. Daarbij kan worden gedacht aan Losar ofwel het Tibetaans nieuwjaar en ChŲtrul Duchen waarbij herdacht wordt dat de Boeddha verschillende wonderen verrichtte. Deze themaís passen goed binnen het kader van de culturele doelstelling van Sakya Thegchen Ling welke zich richt op het onder de aandacht brengen en behouden van de Tibetaanse cultuur.

Cursusaanbod Sakya Nederland
Het cursusaanbod van Sakya Thegchen Ling was in 2022 opgebouwd uit de introductiecursus boeddhisme, de cursus Ngondro en de Engelstalige cursus over Shamatha en compassie. De cursussen zijn tot stand gekomen in overleg met Khenpo Tashi Sangpo. De cursussen beslaan veelal een aaneensluitende periode van vijf weken en worden in een gemoedelijke sfeer gegeven door bekwame cursusleiders met veel kennis en ervaring van boeddhisme. Via een inleiding, discussie, praktische beoefening en meditatie ontstaat een goed beeld van het boeddhisme met een focus op het Mahayana. De cursussen werden goed ontvangen.
Mede op verzoek van de bezoekers van het Sakya centrum zal het cursusaanbod de komende periode verder worden uitgebreid aan de hand van het cursus curriculum wat medio 2023 zal worden gepubliceerd via de Sakya website.
 
Het Sakya centrum faciliteert ook twee studiegroepen, de Hevajra en Vajrayogini studiegroepen, deze komen 3 tot 4 keer per jaar bijeen om specifieke leringen te bestuderen. Een initiatie is voor deze studiegroepen vereist.

Interviews afstudeertrajecten MBO/HBO
Ook het geven van interviews over boeddhisme en het functioneren van het Sakya centrum voor leerlingen van MBO en HBO- scholen is in 2022 weer opgepakt. De interviews welke veelal zijn gericht op afstudeeropdrachten van de leerlingen blijven populair. Het Sakya centrum is opgenomen op een vaste lijst voor MBO/HBO afstudeerkandidaten.

Schoolbezoek
In 2022 werden ook de schoolbezoeken weer als voorheen opgepakt. En werden presentaties gegeven over diverse boeddhistische themaís. Dit veelal binnen de context van een kennismaking met andere religies.

Kascommissie
Ieder jaar toetst de kascommissie de uitvoering van het financiŽle beleid van de stichting Sakya Thegchen Ling. Ook dit jaar werd het financieel jaarverslag over 2022 door de kascommissie getoetst en goedgekeurd. Het beleid en het financiŽle jaarverslag over 2022 van de stichting zijn terug te vinden op de website www.sakya.nl onder het kopje ANBI.
 
Boeddhistische Unie Nederland (BUN)
Sakya Thegchen Ling is aangesloten bij de overkoepelden BUN organisatie. De stichting levert een bijdrage aan de BUN door het inbrengen van capaciteit in de vorm van adviseurschap (o.a. Overheidscontact en penningmeester).

Gedetineerden project (boeken in de bajes)
Het gedetineerden project richt zich op het beschikbaar stellen van boeddhistische boeken en gebruiksvoorwerpen aan de penitentiaire inrichtingen (PIís) in Nederland. Meerjarig gezien zijn op deze wijze al ruim 600 boeddhistische boeken beschikbaar gesteld, evenals boeddhistische boeddha beelden en gebruiksvoorwerpen.
Naast het voorzien van de bibliotheken van de PI's met dharma boeken worden nu ook op individuele basis dharma boeken en gebruiksvoorwerpen beschikbaar gesteld aan gedetineerden via de stichting 1000 handen (een gelieerde organisatie van de BUN). Voor diegenen die willen bijdragen aan dit project: er is grote vraag naar boeken van de Dalai Lama en Boeddha beeldjes (graag zonder scherpe uitsteeksels).
 
Sakya en het Nationaal Archief
In samenwerking met het Nationaal Archief zijn de ontstaansgeschiedenis en documenten van de Sakya traditie binnen Nederland gearchiveerd. Daarmee is een toonaangevend beeld ontstaan van de wijze waarop het boeddhisme zich in Nederland heeft ontwikkeld. Een ontwikkeling die bezien vanuit het perspectief van de historicus van enig belang is.
Dit project is nu afgerond. In 2023 zal worden bezien hoe de nieuwe ontwikkelingen aan het Nationaal Archief kunnen worden aangeboden.
 Stichting Sakya Thegchen Ling
Home
Boeddhisme
Sakya Thegchen Ling
Leraren
Activiteiten
Links
Agenda
ANBI
Boekenlijst
Jaarverslag
Adres en route
Schoolpagina
Sponsorprojecten
Foto's
AVG wetgeving
Ethische Gedragscode
Informatieve folder
Cursusaanbod
Bankgegevens
Interne vertrouwenspersoon
Bijdrage bezoekers